Конфликт и възможности за диалог в съвременния свят

Автори

Ключови думи
конфликт, противоречие, диалог, глобализация, култура, цивилизация, културно-цивилизационни системи

Резюме
В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани със социално-политическите конфликти в условията на нарастващи глобални взаимозависимости и начините за тяхното преодоляване.

JEL Класификатор: J52
Кодове на научна квалификация:
Страници: 8
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Метод на линейното матрично неравенство за стохастичен модел на скокообразни марковски линейни системи

    Разглеждаме един клас от линейноквадратични стохастични модели на Марковски скокообразни системи. Целта в модела е намирането на най-доброто управление за модела. Търсенето на функцията на управление преминава през пресмятане на максималното решение на система от обобщени дискретни Рикатиеви уравнения. Ефективен метод за намиране на максималното ...

  • Ред, хаос, управление

    Материалът акцентира върху необходимостта от преосмисляне на хаоса, което предоставя значителни възможности за разбирането на необичайни управленски практики....

  • Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

    В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие ...