Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

Автори

Ключови думи
икономическа криза, селско стопанство, индустрия, държавни финанси, търговия, парично обръщение

Резюме
Целта на настоящата публикация е да разгледа състоянието на българската икономика по време на световната икономическа криза от 1929 до 1933 год. При изследването се използват емпиричният подход и сравнителният икономически анализ. Разглежда се влиянието на кризата върху основните сектори на българската икономика като селско стопанство и индустрия. Във връзка с това се посочва и отражението, което има кризата върху състоянието на вътрешната и външната търговия, държавните финанси и на паричното обръщение.

Стига се до извода, че благодарение на провежданата по това време икономическа политика от правителството, българската икономика сравнително добре се справя по време на икономическата криза и успява да минимизира отрицателните последици от нея.

JEL Класификатор: В22, Е32, О57, Q48
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Метод на линейното матрично неравенство за стохастичен модел на скокообразни марковски линейни системи

    Разглеждаме един клас от линейноквадратични стохастични модели на Марковски скокообразни системи. Целта в модела е намирането на най-доброто управление за модела. Търсенето на функцията на управление преминава през пресмятане на максималното решение на система от обобщени дискретни Рикатиеви уравнения. Ефективен метод за намиране на максималното ...

  • Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

    В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие ...

  • Ред, хаос, управление

    Материалът акцентира върху необходимостта от преосмисляне на хаоса, което предоставя значителни възможности за разбирането на необичайни управленски практики....