Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

Автори

Ключови думи
личен интерес, поведенческа устойчивост, роля, конформизъм, организационна политика, външни заинтересовани страни

Резюме
В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие на вътрешни психологически фактори. Субектът на управление често се характеризира и с множественост, поради което поведението му се базира на съответствието между интересите му на субект и обект на управлението, както и на баланс на интересите на редица външни, заинтересовани страни.

JEL Класификатор: M14
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

  • Информационното общество в Eвропейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии

    Европейският съюз отдавна е осъзнал ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като основен фактор за по-висока конкурентоспособност и интегрираност на бизнес организациите от Стария континент в световната икономика. Понастоящем преходът към Информационно общество няма алтернатива. Въпрос на национален избор на всяка държава ...

  • Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

    Целта на настоящата публикация е да разгледа състоянието на българската икономика по време на световната икономическа криза от 1929 до 1933 год. При изследването се използват емпиричният подход и сравнителният икономически анализ. Разглежда се влиянието на кризата върху основните сектори на българската икономика като селско стопанство и индустрия. ...

  • Конфликт и възможности за диалог в съвременния свят

    В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани със социално-политическите конфликти в условията на нарастващи глобални взаимозависимости и начините за тяхното преодоляване. ...