Генезис на разбиранията за дефлация от класическата до неокласическата икономически школи

Автори

Ключови думи
дефлация, класическа икономическа теория, политическа икономия на дребните стокопроизводители, немска историческа школа

Резюме
Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни епизоди, поради наблюдаваните през последните години периоди на рецесия и депресия в международен план. Водещата теза е, че разглеждането на генезиса на разбиранията на дефлацията в посочения период има потенциала да повиши ефективността при управление на бъдещи дефлационни процеси. Целта на настоящето изследване е да представи сравнителен анализ на едни от първите систематични икономически учения – от зараждането на икономическата наука до периода на кейнсианската революция, като така се постигне по-точно и пълно разбиране на икономическите интерпретации на дефлацията през времето, както и на причините, довели до нейното проявление и последствията от процеса.

JEL Класификатор: E31, B00, B12, B13, B14, B15
Страници: 18
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2023.4.05

Още статии от този брой

  • Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер

    В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото ...

  • Специфика при оповестяването на сегментната информация

    Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни области при оповестяването на сегментната информация от транснационалните компании. При тях е характерна широката диверсификация, която е свързана с функциониране едновременно в различни икономически сфери и в различни географски области, а това обуславя и актуалността на темата. Това ...

  • Диференцирано обучение при преподаване на английски език (ниво B1)

    Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са принципите и елементите на диференцираното обучение. Акцентира се върху възможностите за приложението на тази ...