Диференцирано обучение при преподаване на английски език (ниво B1)

Автори

Ключови думи
диференциация, диференцирана инструкция, диференцирано обучение, принципи, елементи, съдържание, процес, продукт, среда, разчупване на леда, малки групи, задачи с различна сложност, центрове и групи по интереси, кубиране, компактност, нива, многослойна учебна програма, автентична оценка

Резюме
Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са принципите и елементите на диференцираното обучение. Акцентира се върху възможностите за приложението на тази философия и са предложени подходи и стратегии за пълноценно и ефективно осъществяване на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език.

JEL Класификатор:
Страници: 17
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2023.4.04

Още статии от този брой

  • Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер

    В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото ...

  • Генезис на разбиранията за дефлация от класическата до неокласическата икономически школи

    Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни епизоди, поради наблюдаваните през последните години периоди на рецесия и депресия в международен план. Водещата теза е, ...

  • Роля на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор

    Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС). Успоредно с дейността на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) посветена на разработването, приемането ...