Специфика при оповестяването на сегментната информация

Автори

Ключови думи
оперативен сегмент, МСФО 8 Оперативни сегменти, ASC 280 Отчитане по сегменти, вертикално интегрирана дейност, управленски подход

Резюме
Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни области при оповестяването на сегментната информация от транснационалните компании. При тях е характерна широката диверсификация, която е свързана с функциониране едновременно в различни икономически сфери и в различни географски области, а това обуславя и актуалността на темата. Това от своя страна поражда необходимостта от адекватна счетоводна информация, която представя дейността по отделни съставни сегменти. При разработването на статията са използвани методите на анализ, синтез и сравнение. С ускоряването на глобализационните процеси се увеличава и броят на организациите, които оперират в различни географски области и икономически сфери. Разнообразието от дейности, които те извършват се характеризира с различни рискове, възможности за растеж и норми на възвръщаемост, а за да могат те от своя страна да се оценяват и анализират е необходимо да се представя дейността им по сегменти. В резултат на това проучване се открояват няколко основни момента при оповестяването на сегментната информация в последните години от транснационалните компании, а именно: предоставя се възможност на външните потребители да получат по-пълна представа за дейността им; предоставянето на информация за различните видове бизнес дейности/сегменти и различните икономически среди спомага за по-доброто разбиране и последващо оценяване на дадена компания; дава се възможност за един по-задълбочен анализ на миналото развитие на предприятието и др.

JEL Класификатор: М41
Страници: 13
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2023.4.01

Още статии от този брой

  • Роля на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор

    Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС). Успоредно с дейността на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) посветена на разработването, приемането ...

  • Генезис на разбиранията за дефлация от класическата до неокласическата икономически школи

    Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни епизоди, поради наблюдаваните през последните години периоди на рецесия и депресия в международен план. Водещата теза е, ...

  • Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер

    В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото ...