Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер

Автори

Ключови думи
застрахователен брокер; застрахователен договор; застрахователно събитие; договор за застрахователно брокерство; комисиона (провизиона); застрахователна премия; информационна дейност на застрахователния брокер; консултантска дейност на застрахователния брокер

Резюме
В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото приспадане от размера на застрахователната премия. Посочени са обстоятелствата, при които ЗБ има правото да получава както застрахователни премии и важни сведения, които са от значение за застрахователния риск, така също и документи по застрахователни претенции.

Подробно са обхванати и анализирани задълженията на ЗБ, свързани с информационната и консултантската му дейност при информирането на потребителите на застрахователни услуги за най-рационалното покритие на различните видове застрахователни продукти, насочвайки индивидуално към конкретно най-подходящите от тях. Представени са и задълженията на ЗБ, отнасящи се до сключването на застрахователни договори, установяване на застрахователното събитие и неговите последици, както и административноправните му задължения.

При проследяването и анализирането на отделните видове права и задължения на ЗБ са направени редица предложения за допълване и усъвършенстване на нормативната уредба, като в множество аспекти е направена сравнителна правна съпоставка между действащия Кодекс за застраховането (КЗ), който е в сила от 01.01.2016 г. и отменения Кодекс от 01.01.2006 г.

JEL Класификатор: К19
Страници: 21
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2023.4.03

Още статии от този брой

  • Диференцирано обучение при преподаване на английски език (ниво B1)

    Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са принципите и елементите на диференцираното обучение. Акцентира се върху възможностите за приложението на тази ...

  • Генезис на разбиранията за дефлация от класическата до неокласическата икономически школи

    Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни епизоди, поради наблюдаваните през последните години периоди на рецесия и депресия в международен план. Водещата теза е, ...

  • Роля на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор

    Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС). Успоредно с дейността на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) посветена на разработването, приемането ...