Роля на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор

Автори

Ключови думи
финансово отчитане, публичен сектор, текущо начисляване, Международна федерация на счетоводителите, дигитализация

Резюме
Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС). Успоредно с дейността на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) посветена на разработването, приемането и прилагането на висококачествени международни счетоводни стандарти, водеща инициатива на Федерацията е прилагане на съвременни подходи и технологии в отчетността на предприятията от публичния сектор. Поетата инициатива е широко подкрепена от членовете на IFAC, представляващи над 3 млн. професионални счетоводители по целия свят. Целта на разработката е да се изследва и очертае ролята на IFAC за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор. Изследователската теза, която се защитава е, че Международната федерация на счетоводителите (IFAC) има значима и ключова роля за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор, вкл. подкрепяйки двете мащабни инициативи – за разработването на портал за електронни счетоводни стандарти (eIS) и за стартирането на дигитална платформа за финансово отчитане в публичния сектор - „Pathways to Accrual“.

JEL Класификатор: M41, M48
Страници: 10
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2023.4.02

Още статии от този брой

  • Диференцирано обучение при преподаване на английски език (ниво B1)

    Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са принципите и елементите на диференцираното обучение. Акцентира се върху възможностите за приложението на тази ...

  • Специфика при оповестяването на сегментната информация

    Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни области при оповестяването на сегментната информация от транснационалните компании. При тях е характерна широката диверсификация, която е свързана с функциониране едновременно в различни икономически сфери и в различни географски области, а това обуславя и актуалността на темата. Това ...

  • Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер

    В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото ...