Развитие на застраховането „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България

Автори

Ключови думи
застраховане, премиен приход, застрахователно обезщетение

Резюме
Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България.

В студията е проследена динамиката на реализирания от застрахователите премиен приход и извършените от тях застрахователни плащания за периода 2010-2021 г. С помощта на показателя „Нето квота на щетите“ е оценено състоянието на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България.

Въз основа на направеното изследване се достигна до извода, че застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е печеливша и трайно заема лидерските позиции по пазарен дял след 2010 година, а тенденцията е това да остане непроменено в близкото бъдеще.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата

    Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за квантифицирането ѝ. Процесът на моделиране има като резултат изчисляването на показатели, чрез които се извършва ...

  • Ефекти от COVID-19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането НА МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16

    Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 – Лизинг, което е част от по – обширно и детайлно изследване на ефекта от тези изключително ...

  • Предварителна оценка на ефекта на Eвропейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС

    Европейският зелен пакт е нова стратегия за цялостно развитие на ЕС, чийто хоризонтален характер води до създаването на регулации и изисквания, засягащи едновременно няколко икономически сектора и политики. Оценката на ефекта на Зеления пакт върху селскостопанския сектор изисква поглед върху общата картина, създадена след неговото приемане. Целта ...