Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата

Автори

Ключови думи
несигурност, бизнес цикъл, COVID-19

Резюме
Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за квантифицирането ѝ. Процесът на моделиране има като резултат изчисляването на показатели, чрез които се извършва сравнителна емпирична оценка. Сравнителният анализ включва икономиките на ЕС и САЩ, като се реализира на две нива, които вървят паралелно и се допълват. Първото обхваща съпоставяне на отделните периоди за конкретната икономика. Резултатите показват подобни тенденции в ЕС и в САЩ. И за трите дефинирани периода последователността на промените не се различава в двете икономики. Второто ниво включва сравнителен анализ на едни и същи периоди между различните икономики. Сериозно сходство се открива в конкретните равнища на несигурността. През първите два периода разликите дори не са статистически значими. През третия период обаче е налице по-голямо различие, което се характеризира със статистическа значимост.

JEL Класификатор: C22, C52, D80, E32, F44
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ефекти от COVID-19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането НА МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16

    Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 – Лизинг, което е част от по – обширно и детайлно изследване на ефекта от тези изключително ...

  • Предварителна оценка на ефекта на Eвропейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС

    Европейският зелен пакт е нова стратегия за цялостно развитие на ЕС, чийто хоризонтален характер води до създаването на регулации и изисквания, засягащи едновременно няколко икономически сектора и политики. Оценката на ефекта на Зеления пакт върху селскостопанския сектор изисква поглед върху общата картина, създадена след неговото приемане. Целта ...

  • Развитие на застраховането „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България

    Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България. В студията е проследена динамиката на реализирания от застрахователите премиен приход и извършените от тях застрахователни плащания за периода 2010-2021 г. С помощта на показателя „Нето квота ...