Приложение на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични проекти

Автори

Ключови думи
Decision Support System (DSS), управление, управление на риска, проекти, фотоволтаични (ФВ) проекти

Резюме
Статията е фокусирана върху актуални проблеми на приложението на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични (ФВ) проекти. В годините на възход на възобновяемата енергия и нарастващата необходимост от екологично устойчиви решения, ФВ проекти имат все по-голямо значение. За успешното изпълнение на такива проекти е необходимо информирано вземане на решения и оптимално използване на ресурсите. Едно ефективно решение в тази насока е внедряването на DSS представляваща интегрирана система, която подпомага процеса на вземане на решения. В съдържанието на статията са оценени функциите на DSS във ФВ проекти, като се акцентира на нейните възможности за управлението и анализа на данни, сценарийния анализ и симулацията, както и оценката и управлението на риска. По казусния метод се аргументира значението на DSS в подобряването на вземането на решения, оптимизирането на разпределението на ресурсите и повишаването на ефективността на ФВ проектите.

JEL Класификатор: M21, Q42
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата

    Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за квантифицирането ѝ. Процесът на моделиране има като резултат изчисляването на показатели, чрез които се извършва ...

  • Предварителна оценка на ефекта на Eвропейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС

    Европейският зелен пакт е нова стратегия за цялостно развитие на ЕС, чийто хоризонтален характер води до създаването на регулации и изисквания, засягащи едновременно няколко икономически сектора и политики. Оценката на ефекта на Зеления пакт върху селскостопанския сектор изисква поглед върху общата картина, създадена след неговото приемане. Целта ...

  • Ефекти от COVID-19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането НА МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16

    Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 – Лизинг, което е част от по – обширно и детайлно изследване на ефекта от тези изключително ...