Ефекти от COVID-19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането НА МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16

Автори

Ключови думи
Covid – 19, Ковид – 19 пандемия, Военен конфликт, Войка Русия – Украйна, МСФО 9, МСФО 15, МСФО 16, Туристически компании, Събития преди балансова дата

Резюме
Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 – Лизинг, което е част от по – обширно и детайлно изследване на ефекта от тези изключително съществени събития върху информацията в публичните отчети на група туристически предприятия в България.

Проучването преминава през коментар относно първоначалното прилагане на стандартите (прилагане за първа година) и достига до дискусия относно промените в съдържанието им и начина на прилагане, настъпили в резултат на горните две крупни събития.

Анализът показва, че промените вследствие на икономическите трусове за света и за България, в резултат на тези две изключителни по своя характер и въздействие събития, значително променят картината на функциониране и оцеляване на икономическите субекти в подобна стресова среда. Туристическият отрасъл несъмнено преминава през значително предизвикателство, като се опитва да оцелее в подобна неблагоприятна атмосфера.

Наблюдавано и анализирано е развитието и адаптацията на стандартите от 2017 година (годината преди въвеждането им) до настоящия момент (края на 2022 г.), за да се получи адекватна представа за настъпилите ефекти от прилагането, изменението и допълнението на МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16, във връзка с Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна.

JEL Класификатор: L83, M41, F51
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • Приложение на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични проекти

    Статията е фокусирана върху актуални проблеми на приложението на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични (ФВ) проекти. В годините на възход на възобновяемата енергия и нарастващата необходимост от екологично устойчиви решения, ФВ проекти имат все по-голямо значение. За успешното изпълнение на такива проекти е необходимо ...

  • Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата

    Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за квантифицирането ѝ. Процесът на моделиране има като резултат изчисляването на показатели, чрез които се извършва ...

  • Развитие на застраховането „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България

    Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България. В студията е проследена динамиката на реализирания от застрахователите премиен приход и извършените от тях застрахователни плащания за периода 2010-2021 г. С помощта на показателя „Нето квота ...