За оперативния лизинг при наемателя при условия на кризи, в контекста на приложимото счетоводно законодателство

Автори

Ключови думи
оперативен лизинг, счетоводно отчитане, представяне на информацията в ГФО, промени за наемателя, намалена наемна вноска

Резюме
В настоящото изложение акцентът е поставен върху договорите за оперативен лизинг в аспект на приложимото счетоводно законодателство в Република България. Изследвани са счетоводни аспекти при текущото счетоводно отчитане и при периодичното представяне на информацията в ГФО на наемателя в случаи на намаление на наемните вноски по договор за оперативен лизинг.

JEL Класификатор: M41
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

    Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. ...

  • Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване

    В период на енергийна криза, извеждането на себестойността на електроенергията е значителен проблем. Явява се като значимо съвременно предизвикателство, а политиките по нейното контролиране и ограничаване са основен приоритет на европейската общност по пътя й към зелена икономика. В зависимост от тарифата/цената на електроенергията, която пряко ...

  • Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ

    Настоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските ...