Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство

Автори

Ключови думи
безпилотни летателни апарати, роботизирани платформи, прецизно земеделие, селско стопанство

Резюме
Настъпилите научни и технологични промени водят до трансформация в операциите и бизнес процесите на отраслите в селското стопанство. При използване на безпилотни летателни апарати в съвременните агротехнологии е необходимо подобряване на функциите им като търсене, разпознаване и манипулационно-роботизираните действия. В тази статия се разглеждат проблемите на икономическата ефективност на въздушната фотография с помощта на безпилотни летателни апарати с фотографски системи от нисък клас. Показана е структурата и ефективността на работата.

JEL Класификатор: O22
Страници: 8
DOI: 

Още статии от този брой

  • Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

    Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. ...

  • За оперативния лизинг при наемателя при условия на кризи, в контекста на приложимото счетоводно законодателство

    В настоящото изложение акцентът е поставен върху договорите за оперативен лизинг в аспект на приложимото счетоводно законодателство в Република България. Изследвани са счетоводни аспекти при текущото счетоводно отчитане и при периодичното представяне на информацията в ГФО на наемателя в случаи на намаление на наемните вноски по договор за ...

  • Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ

    Настоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските ...