Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

Автори

Ключови думи
онлайн търговия, социални мрежи, социална търговия

Резюме
Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. Очертани са някои насоки за увеличаване на продажбите в социалната търговия, както и предизвикателствата в нейното развитие.

JEL Класификатор: L81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване

    В период на енергийна криза, извеждането на себестойността на електроенергията е значителен проблем. Явява се като значимо съвременно предизвикателство, а политиките по нейното контролиране и ограничаване са основен приоритет на европейската общност по пътя й към зелена икономика. В зависимост от тарифата/цената на електроенергията, която пряко ...

  • Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ

    Настоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските ...

  • Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство

    Настъпилите научни и технологични промени водят до трансформация в операциите и бизнес процесите на отраслите в селското стопанство. При използване на безпилотни летателни апарати в съвременните агротехнологии е необходимо подобряване на функциите им като търсене, разпознаване и манипулационно-роботизираните действия. В тази статия се разглеждат ...