Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

Автори

Ключови думи
онлайн търговия, социални мрежи, социална търговия

Резюме
Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. Очертани са някои насоки за увеличаване на продажбите в социалната търговия, както и предизвикателствата в нейното развитие.

JEL Класификатор: L81
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ

    Настоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските ...

  • Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство

    Настъпилите научни и технологични промени водят до трансформация в операциите и бизнес процесите на отраслите в селското стопанство. При използване на безпилотни летателни апарати в съвременните агротехнологии е необходимо подобряване на функциите им като търсене, разпознаване и манипулационно-роботизираните действия. В тази статия се разглеждат ...

  • За оперативния лизинг при наемателя при условия на кризи, в контекста на приложимото счетоводно законодателство

    В настоящото изложение акцентът е поставен върху договорите за оперативен лизинг в аспект на приложимото счетоводно законодателство в Република България. Изследвани са счетоводни аспекти при текущото счетоводно отчитане и при периодичното представяне на информацията в ГФО на наемателя в случаи на намаление на наемните вноски по договор за ...