Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване

Автори

Ключови думи
себестойност, тарифа, електроенергия, ценообразуване, социална поносимост, зелена икономика

Резюме
В период на енергийна криза, извеждането на себестойността на електроенергията е значителен проблем. Явява се като значимо съвременно предизвикателство, а политиките по нейното контролиране и ограничаване са основен приоритет на европейската общност по пътя й към зелена икономика. В зависимост от тарифата/цената на електроенергията, която пряко зависи от нейната себестойност се определя доколко би могло населението да си позволи да плаща консумираната си електроенергия. Рискът от бедност и социално изключване се отнася за над 96 милиона европейци. Населението, което не би могло да отопли домовете си през зимата е около 57 милиона. България е страната с най-висок дял на бедните и застрашени от бедност, в това число и енергийно зависими домакинства, което се потвърждава и от стойностите на Индекса на енергийна бедност, по който страната ни е с най-лошите показатели сред държавите-членки на ЕС.

Настоящата разработка насочва вниманието към специфичните особености на калкулиране на електроенергията на база отпадъци. Начин на ценообразуване и формиране на един устойчив модел за формиране на тарифи. Извежда се синергичният ефект от преработката на отпадъци до производството на енергия. Платените данъци и допълнителните приходи от преработката на отпадъци биха могли да повлияят положително върху цената на получената енергия от отпадъци, т.е. да се намали себестойността и да се компенсират разходите. Това явление може да се използва като насока за развитие и усъвършенстване на социалната политика в областта на социалната поносимост и социалното подпомагане на населението в България.

JEL Класификатор: I32, I38, Q42
Страници: 19
DOI: 

Още статии от този брой

  • Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

    Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. ...

  • За оперативния лизинг при наемателя при условия на кризи, в контекста на приложимото счетоводно законодателство

    В настоящото изложение акцентът е поставен върху договорите за оперативен лизинг в аспект на приложимото счетоводно законодателство в Република България. Изследвани са счетоводни аспекти при текущото счетоводно отчитане и при периодичното представяне на информацията в ГФО на наемателя в случаи на намаление на наемните вноски по договор за ...

  • Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство

    Настъпилите научни и технологични промени водят до трансформация в операциите и бизнес процесите на отраслите в селското стопанство. При използване на безпилотни летателни апарати в съвременните агротехнологии е необходимо подобряване на функциите им като търсене, разпознаване и манипулационно-роботизираните действия. В тази статия се разглеждат ...