Дигитализация и подбор на човешките ресурси в банковите и застрахователни предприятия: сравнителен анализ

Автори

Ключови думи
човешки ресурси, застрахователни компании, кредитни институции, подбор, дигитализация

Резюме
Настоящето изследване има теоретичен и емпиричен ракурс в своята конструкция. В първия аспект се поставя за цел изследване на проучване на теоретичните достижения в областта на дигиталните технологични решения за подбор на човешки ресурси, потенциалните им предимства и недостатъци, а във втория аспект – анализ на политиките на българските финансовите предприятия в областта на дигитализацията, вкл. на човешките ресурси, практиките по използване на съвременни средства за подбор, потенциала за тяхното подобряване и усъвършенстване. Обект на изследването са българските предприятия от банковия и застрахователния сектор, а предмет – техните политики по дигитализация и съвременните методи на подбор на човешки ресурси, които използват. Анкетираните застрахователни дружества формират 65.35% от брутния премиен приход на българския общозастрахователен пазар към 30.06.2022 г. Изследваните кредитни институции са лицензирани от БНБ търговски банки в Република България, които управляват 70.04% от активите в банковата система на изследвания национален пазар към 30.06.2022 г. Сравнителният анализ на двете групи финансови предприятия показва както прилики, така и съществени различия. Поради по-големия мащаб на управляван персонал търговските банки развиват собствени платформи за дигитализация и подбор на човешки ресурси, докато процесът при застрахователите е по-консервативен и разчита и на посредници. Получените отговори на въпроси по Ликертовата скала, свързани с дигитализацията в управлението на човешките ресурси установява съществени различия в експертните оценки за двете групи финансови предприятия.

JEL Класификатор: G21, G22, M12, M51
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • За оперативния лизинг при наемателя при условия на кризи, в контекста на приложимото счетоводно законодателство

    В настоящото изложение акцентът е поставен върху договорите за оперативен лизинг в аспект на приложимото счетоводно законодателство в Република България. Изследвани са счетоводни аспекти при текущото счетоводно отчитане и при периодичното представяне на информацията в ГФО на наемателя в случаи на намаление на наемните вноски по договор за ...

  • Себестойността на електрическата енергия произведена от преработка на отпадъци като предпоставка за социално ориентирано ценообразуване

    В период на енергийна криза, извеждането на себестойността на електроенергията е значителен проблем. Явява се като значимо съвременно предизвикателство, а политиките по нейното контролиране и ограничаване са основен приоритет на европейската общност по пътя й към зелена икономика. В зависимост от тарифата/цената на електроенергията, която пряко ...

  • Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива

    Обект на разглеждане са актуалните глобални аспекти на социалната търговия като бизнес модел, съчетаващ онлайн търговията и социалните мрежи. Акцентира се върху концептуализацията на този търговски и социален феномен и се подчертават ползите от социалната търговия, нейното успешно развитие и факторите, които обуславят съвременните трендове. ...