Българите в Лондон: мотивации, жизнени планове, социални контакти и идентичност

Автори

Ключови думи
мигранти, транснационализъм, Лондон, предизвикателства, жизнени планове

Резюме
Настоящата статия представя случаи на български мигранти, пребиваващи в Лондон и ги анализира от теоретичната перспектива на транснационализма в миграционните изследвания. Основните изследователски въпроси са: какви са мотивите за емиграция, източниците на подкрепа в местния контекст, предизвикателствата пред формирането на нова идентичност и жизнените планове на представители на българската общност в английската столица. Дълбочинните интервюта (проведени в периода от края на 2020 г. до лятото на 2021 година) са част от емпирично изследване, извършено за целите на десертационен труд на тема: „Транснационализъм и социални мрежи“.

JEL Класификатор: F22
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа

    В литературата, посветена на одита се срещат много определения за неговата същност. Като цяло всички се свеждат до акцентиране на резултата на одита, а именно установяване на съответствие на финансовите отчети със счетоводните стандарти. Одитът е независима проверка и одиторът поема отговорност да изрази вярно и честно мнение по отношение на ...

  • До каква степен йорданските търговски банки разчитат на електронното разкриване на счетоводна информация за рационализиране на кредитните си решения в светлината на корона кризата

    Това изследване има за цел да установи до каква степен йорданските търговски банки зависят от електронното разкриване на счетоводна информация, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Проучването включва всички (23) йордански търговски банки, а извадката се състои от (81) респонденти - кредитни ...

  • Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България

    Въпреки растящите екологични проблеми и нарастващите публични и частни интереси, научните изследвания за управление на агроекосистемните услуги са в началния етап. Тази статия адаптира новата интердисциплинарна икономика и идентифицира и оценява разнообразните частни, пазарни, колективни и обществени форми на управление на екосистемните услуги ...