Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа

Автори

Ключови думи
независим финансов одит, аналитични процедури, одиторски доказателства, качество на одит, одиторска ефективност, ефективност, грешки, измама

Резюме
В литературата, посветена на одита се срещат много определения за неговата същност. Като цяло всички се свеждат до акцентиране на резултата на одита, а именно установяване на съответствие на финансовите отчети със счетоводните стандарти. Одитът е независима проверка и одиторът поема отговорност да изрази вярно и честно мнение по отношение на финансовите отчети в полза на обществото. За да се получи качествен одит е необходимо обективно събиране и оценяване на получените доказателства за икономическите действия и събития. Но одиторът работи с ограничено време за обработване на огромен обем информация, затова работата му по отношение на качество и време може да се оптимизира чрез аналитичните процедури.

Съгласно Международните одиторски стандарти аналитичните процедури се използват по време на целия одит. Чрез тях се оценява финансовата информация въз основа на съществуващи взаимоотношения между финансови и нефинансови данни. Целта е да се получат качествени одиторски доказателства по по-бърз и разходо-ефективен начин. Прилагането на аналитични процедури намалява одиторската работа и подобрява ефикасността й. Те са от съществено значение за оценка на риска както при планирането, така и за разкриването на измами и грешки. Правилното прилагане на аналитичните процедури е предпоставка за извършването на качествен одит и вземането на адекватно одиторско решение по отношение на твърденията на ръководството във финансовия отчет. Ето защо е необходимо професионалната квалификация на независимите одитори да се поддържа, но не само като часове и видове семинарни занятия по избор на самия одитор, а да има и задължителен характер по отношение на нормативната уредба, която трябва да се надгражда и съответно опреснява. Считам, че посещаването на семинарни занятия не е достатъчно за поддържане на одиторските професионални знания. Би било добре всяка година да има завършващ тест или друга форма за проверка, чрез които да се потвърждават притежаваните знания.

JEL Класификатор: М42
Страници: 33
DOI: 

Още статии от този брой

  • До каква степен йорданските търговски банки разчитат на електронното разкриване на счетоводна информация за рационализиране на кредитните си решения в светлината на корона кризата

    Това изследване има за цел да установи до каква степен йорданските търговски банки зависят от електронното разкриване на счетоводна информация, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Проучването включва всички (23) йордански търговски банки, а извадката се състои от (81) респонденти - кредитни ...

  • Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България

    Въпреки растящите екологични проблеми и нарастващите публични и частни интереси, научните изследвания за управление на агроекосистемните услуги са в началния етап. Тази статия адаптира новата интердисциплинарна икономика и идентифицира и оценява разнообразните частни, пазарни, колективни и обществени форми на управление на екосистемните услуги ...

  • Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика

    Енергийната бедност е едно от значимите съвременни предизвикателства, а политиките по нейното ограничаване и контролиране са една от основните цели на европейската общност по пътя ѝ към зелена икономика. Над 96 милиона европейци са изложени на риск от бедност и социално изключване, като в същото време 57 милиона не могат да отопляват ...