Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика

Автори
 • Йордан Йорданов
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Катедра „Застраховане и социално дело”

Ключови думи
социална политика, социално подпомагане, енергийна бедност, зелена икономика

Резюме
Енергийната бедност е едно от значимите съвременни предизвикателства, а политиките по нейното ограничаване и контролиране са една от основните цели на европейската общност по пътя ѝ към зелена икономика. Над 96 милиона европейци са изложени на риск от бедност и социално изключване, като в същото време 57 милиона не могат да отопляват домовете си през зимата. България е страната с най-висок дял на бедните и застрашени от бедност, в това число и енергийно зависими домакинства, което се потвърждава и от стойностите на Индекса на енергийна бедност, по който страната ни е с най-лошите показатели сред държавите-членки на ЕС.

Настоящата разработка насочва вниманието към специфичните особености на енергийната бедност, разглеждана на фона на общоприетото разбиране за социална бедност, към възможностите за промяна на модела за определяне на кръга на енергийно бедните лица и домакинства у нас и към извеждането на комплекс от предложения за ограничаване и контролиране на енергийната бедност, надграждащи пасивното целево енергийно подпомагане за отопление и възприемани като насока за развитие и усъвършенстване на социалната политика в областта на социалното подпомагане в България.

JEL Класификатор: I32, I38, Q42
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

 • Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа

  В литературата, посветена на одита се срещат много определения за неговата същност. Като цяло всички се свеждат до акцентиране на резултата на одита, а именно установяване на съответствие на финансовите отчети със счетоводните стандарти. Одитът е независима проверка и одиторът поема отговорност да изрази вярно и честно мнение по отношение на ...

 • До каква степен йорданските търговски банки разчитат на електронното разкриване на счетоводна информация за рационализиране на кредитните си решения в светлината на корона кризата

  Това изследване има за цел да установи до каква степен йорданските търговски банки зависят от електронното разкриване на счетоводна информация, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Проучването включва всички (23) йордански търговски банки, а извадката се състои от (81) респонденти - кредитни ...

 • Българите в Лондон: мотивации, жизнени планове, социални контакти и идентичност

  Настоящата статия представя случаи на български мигранти, пребиваващи в Лондон и ги анализира от теоретичната перспектива на транснационализма в миграционните изследвания. Основните изследователски въпроси са: какви са мотивите за емиграция, източниците на подкрепа в местния контекст, предизвикателствата пред формирането на нова идентичност и ...