До каква степен йорданските търговски банки разчитат на електронното разкриване на счетоводна информация за рационализиране на кредитните си решения в светлината на корона кризата

Автори

Ключови думи
йордански търговски банки, електронно оповестяване, счетоводна информация, кредитни решения, корона криза

Резюме
Това изследване има за цел да установи до каква степен йорданските търговски банки зависят от електронното разкриване на счетоводна информация, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Проучването включва всички (23) йордански търговски банки, а извадката се състои от (81) респонденти - кредитни служители и служители в кредитните отдели в тези банки. В проучването се стига до заключението, че йорданските търговски банки разчитат на електронно оповестяване на отчета за финансовото състояние, отчета за приходите и разходите, отчета на паричните потоци и отчета за собствения капитал, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Препоръчва се йорданските търговски банки да обърнат повече внимание на извеждане на данни в отчета за финансовото състояние, в който счетоводната информация се разкрива по електронен път на базата на текущо начисляване, и да представят основните групи фирмени сметки и задълженията към кредиторите и собствениците.

JEL Класификатор: G28, M4, M41, G32
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика

    Енергийната бедност е едно от значимите съвременни предизвикателства, а политиките по нейното ограничаване и контролиране са една от основните цели на европейската общност по пътя ѝ към зелена икономика. Над 96 милиона европейци са изложени на риск от бедност и социално изключване, като в същото време 57 милиона не могат да отопляват ...

  • Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България

    Въпреки растящите екологични проблеми и нарастващите публични и частни интереси, научните изследвания за управление на агроекосистемните услуги са в началния етап. Тази статия адаптира новата интердисциплинарна икономика и идентифицира и оценява разнообразните частни, пазарни, колективни и обществени форми на управление на екосистемните услуги ...

  • Аналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работа

    В литературата, посветена на одита се срещат много определения за неговата същност. Като цяло всички се свеждат до акцентиране на резултата на одита, а именно установяване на съответствие на финансовите отчети със счетоводните стандарти. Одитът е независима проверка и одиторът поема отговорност да изрази вярно и честно мнение по отношение на ...