Управленчески форми за снабдяване на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства в България

Автори

Ключови думи
екосистемни услуги, форми на управление, земеделски стопанства, България

Резюме
Въпреки растящите екологични проблеми и нарастващите публични и частни интереси, научните изследвания за управление на агроекосистемните услуги са в началния етап. Тази статия адаптира новата интердисциплинарна икономика и идентифицира и оценява разнообразните частни, пазарни, колективни и обществени форми на управление на екосистемните услуги прилагани от българските ферми. Проучването установи, че фермите в страната използват голямо разнообразие от частни, пазарни, колективни и обществени форми за управление на селскостопанската дейност, свързани с агроекосистемните услуги. Съществува значителна диференциация на използваните управленски форми в зависимост от вида на екосистемните услуги и специализацията на земеделските стопанства. Управлението на агроекосистемните услуги е свързано със значително увеличение на производствените и транзакционни разходи на участващите ферми, както и с големи социално-икономически и екологични ефекти за стопанствата и други страни. Фактори, които стимулират най-вече дейността на българските производители за защита на агроекосистемите и техните услуги са: участие в програми за обществена подкрепа, достъп до съвети на фермерите, професионално обучение, налична информация и иновации, получени директни субсидии, лично убеждение и удовлетворение, положителен опит на други - дългосрочни и непосредствени ползи за фермата и интеграция с доставчици, купувачи и преработватели. Предложената холистична рамка за анализ на системата за управление на агроекосистемните услуги трябва да бъде разширена и подобрена и по-широко и периодично прилагана в бъдеще.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за усъвършенстване на социалната политика по енергийна бедност в България в контекста на прехода към зелена икономика

    Енергийната бедност е едно от значимите съвременни предизвикателства, а политиките по нейното ограничаване и контролиране са една от основните цели на европейската общност по пътя ѝ към зелена икономика. Над 96 милиона европейци са изложени на риск от бедност и социално изключване, като в същото време 57 милиона не могат да отопляват ...

  • До каква степен йорданските търговски банки разчитат на електронното разкриване на счетоводна информация за рационализиране на кредитните си решения в светлината на корона кризата

    Това изследване има за цел да установи до каква степен йорданските търговски банки зависят от електронното разкриване на счетоводна информация, за да рационализират своите кредитни решения в светлината на кризата с коронавируса. Проучването включва всички (23) йордански търговски банки, а извадката се състои от (81) респонденти - кредитни ...

  • Българите в Лондон: мотивации, жизнени планове, социални контакти и идентичност

    Настоящата статия представя случаи на български мигранти, пребиваващи в Лондон и ги анализира от теоретичната перспектива на транснационализма в миграционните изследвания. Основните изследователски въпроси са: какви са мотивите за емиграция, източниците на подкрепа в местния контекст, предизвикателствата пред формирането на нова идентичност и ...