Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

Автори

Ключови думи
одиторски процедури, точкова оценка, приблизителни счето¬водни оценки, професионална преценка, данъчни ефекти

Резюме
Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната дейност, отделни показатели във финансовите отчети не подлежат на прецизно оценяване, а само на приблизително. Във връзка с това от значение са одиторските процедури, които се осъществяват, за да се изрази мнение относно достоверността на преценките на ръководството.

Настоящата статия е насочена към дефиниране на основните зависимости между приблизителните счетоводни оценки и изискванията за професионална преценка на одитора. При тяхното изследването акцентът e поставен върху ограничаване на информационната асиметрия при счетоводното отразяване на приблизителните счетоводни оценки и данъчното им третиране.

JEL Класификатор: M42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в централна и източна Eвропа

    Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара показват различно поведение – докато доходността се раз¬ли¬чава силно между страните, то волатилността им е ...

  • Фалшификатите като обект на данъчния контрол

    Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол ...

  • Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

    През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените ...