Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

Автори

Ключови думи
одиторски процедури, точкова оценка, приблизителни счето¬водни оценки, професионална преценка, данъчни ефекти

Резюме
Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната дейност, отделни показатели във финансовите отчети не подлежат на прецизно оценяване, а само на приблизително. Във връзка с това от значение са одиторските процедури, които се осъществяват, за да се изрази мнение относно достоверността на преценките на ръководството.

Настоящата статия е насочена към дефиниране на основните зависимости между приблизителните счетоводни оценки и изискванията за професионална преценка на одитора. При тяхното изследването акцентът e поставен върху ограничаване на информационната асиметрия при счетоводното отразяване на приблизителните счетоводни оценки и данъчното им третиране.

JEL Класификатор: M42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Методите на амортизация и влиянието им върху финансовия резултат

    В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти, чрез всеки един от методите, в рамките на полезния живот на актива. Те се отчитат като разходи за амортизация, след ...

  • Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Авторът предлага ...

  • Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

    През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените ...