Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

Автори

Ключови думи
Обща селскостопанска политика, Европейски съюз, реформи, еволюция

Резюме
През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените реформи. Създадена е с цел осигуряване на качествени храни за гражданите на разумни цени и задоволителен стандарт на живот на селскостопанските производители. Днес тези цели все още са актуални. През годините европейската селскостопанска политика спомогна за преодоляването на три ключови етапа: изведе Европа от недостига до изобилието от храна; отговори на новите предизвика¬телства, свързани с устойчивото използване на природните ресурси; разшири ролята на селскостопанските производители в развитието на селските райони. Настоящата реформа на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз има за цел да засили конкурентоспособността и устойчивостта на развитие на европейските земеделие и селски райони.

JEL Класификатор: Q18
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Фалшификатите като обект на данъчния контрол

    Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол ...

  • Методите на амортизация и влиянието им върху финансовия резултат

    В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти, чрез всеки един от методите, в рамките на полезния живот на актива. Те се отчитат като разходи за амортизация, след ...

  • Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

    Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната ...