Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в централна и източна Eвропа

Автори

Ключови думи
CDS суапове (суапове за кредитно неизпълнение), Централно- и Източноевропейски пазари на акции, коинтеграция, Грейнджър връзка, декомпозиране на волатилността

Резюме
Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара показват различно поведение – докато доходността се раз¬ли¬чава силно между страните, то волатилността им е приблизително еднаква. След това ние определяме наличието на коинтеграция между пазарите на акции и CDS спреда. Резултатите ни показват, че пазарите и CDS спреда не са стацио-нарни, но първите и производни са стационарни и те могат да се определят като интегрирани от първа степен за всички страни. След това ние прилагаме Грейн¬джър тест, за да установим краткосрочната връзка и нашите резултати показват, че за Русия и Полша изменението на пазарния индекс води до изменение в CDS спреда, като дисперсията на спреда се описва съответно 40% и 31% от индекса. За Унгария, България и Румъния установяваме, че съответно 36%, 11% и 27% в изменението на пазарния индекс се дефинира от CDS спреда.

JEL Класификатор: G13, G14, G12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Авторът предлага ...

  • Фалшификатите като обект на данъчния контрол

    Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол ...

  • Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

    През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените ...