Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в централна и източна Eвропа

Автори

Ключови думи
CDS суапове (суапове за кредитно неизпълнение), Централно- и Източноевропейски пазари на акции, коинтеграция, Грейнджър връзка, декомпозиране на волатилността

Резюме
Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара показват различно поведение – докато доходността се раз¬ли¬чава силно между страните, то волатилността им е приблизително еднаква. След това ние определяме наличието на коинтеграция между пазарите на акции и CDS спреда. Резултатите ни показват, че пазарите и CDS спреда не са стацио-нарни, но първите и производни са стационарни и те могат да се определят като интегрирани от първа степен за всички страни. След това ние прилагаме Грейн¬джър тест, за да установим краткосрочната връзка и нашите резултати показват, че за Русия и Полша изменението на пазарния индекс води до изменение в CDS спреда, като дисперсията на спреда се описва съответно 40% и 31% от индекса. За Унгария, България и Румъния установяваме, че съответно 36%, 11% и 27% в изменението на пазарния индекс се дефинира от CDS спреда.

JEL Класификатор: G13, G14, G12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

    През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените ...

  • Фалшификатите като обект на данъчния контрол

    Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол ...

  • Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

    Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната ...