Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в централна и източна Eвропа

Автори

Ключови думи
CDS суапове (суапове за кредитно неизпълнение), Централно- и Източноевропейски пазари на акции, коинтеграция, Грейнджър връзка, декомпозиране на волатилността

Резюме
Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара показват различно поведение – докато доходността се раз¬ли¬чава силно между страните, то волатилността им е приблизително еднаква. След това ние определяме наличието на коинтеграция между пазарите на акции и CDS спреда. Резултатите ни показват, че пазарите и CDS спреда не са стацио-нарни, но първите и производни са стационарни и те могат да се определят като интегрирани от първа степен за всички страни. След това ние прилагаме Грейн¬джър тест, за да установим краткосрочната връзка и нашите резултати показват, че за Русия и Полша изменението на пазарния индекс води до изменение в CDS спреда, като дисперсията на спреда се описва съответно 40% и 31% от индекса. За Унгария, България и Румъния установяваме, че съответно 36%, 11% и 27% в изменението на пазарния индекс се дефинира от CDS спреда.

JEL Класификатор: G13, G14, G12
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Авторът предлага ...

  • Методите на амортизация и влиянието им върху финансовия резултат

    В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти, чрез всеки един от методите, в рамките на полезния живот на актива. Те се отчитат като разходи за амортизация, след ...

  • Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

    Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната ...