Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката

Автори

Ключови думи
парадигма, система, модел, сертифициране

Резюме
Парадигмите в логистиката представляват система от господстващи идеи (представи, схващания, възгледи) под влиянието на които се намира логистическото общество през дадена епоха. Според проф. д.ик.н Виктор Сергеев (президент на Международния център за подготовка на кадри в областта на логистиката при ГУ-ВШЭ Москва) исторически са се обособили четири основни парадигми в логистиката:

- аналитическа;

- технологическа (информационна);

- маркетингова;

- интегрална.

Около тези фундаментални парадигми са се групирали определени научни школи, групи учени и логистически сдружения и общности.

JEL Класификатор: M30, M31
Страници: 32
DOI: 

Още статии от този брой

  • Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи

    Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният режим имат централна роля....

  • Моят случай с и за съавторството

    Ползите от съавторството значително надхвърлят разходите в моя случай, когато пиша сам. Толкова много, че аз също съм участвал в тази форма на публикуване в редица случаи. Настоящата статия очертава предимствата и недостатъците на съавторството и е свързана с дългогодишния ми опит с тази форма на съвместно писане....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 1-4

    Докато действието изисква наемането на работна ръка, то е свързано с работното време. Извършването на какъвто и да е труд отнема време. В някои случаи работното време е толкова кратко, че хората казват, че изпълнението на дадена дейност не се нуждае от време....