Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 1-4

Автори

Ключови думи
човешко действие, време

Резюме
Докато действието изисква наемането на работна ръка, то е свързано с работното време. Извършването на какъвто и да е труд отнема време. В някои случаи работното време е толкова кратко, че хората казват, че изпълнението на дадена дейност не се нуждае от време.

JEL Класификатор:
Страници: 25
DOI: 

Още статии от този брой

  • Моят случай с и за съавторството

    Ползите от съавторството значително надхвърлят разходите в моя случай, когато пиша сам. Толкова много, че аз също съм участвал в тази форма на публикуване в редица случаи. Настоящата статия очертава предимствата и недостатъците на съавторството и е свързана с дългогодишния ми опит с тази форма на съвместно писане....

  • Място на стандартизацията при одита

    Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност /СМОССИС/ към Международната федерация на счетоводителите /МФС/. Стандартите, които се разработват от ...

  • Промяна на обществено мнение - психологически похвати

    Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се обясняват чрез теорията за обвързването и последователността в действията. Разглеждат се психологически причини за ...