Място на стандартизацията при одита

Автори

Ключови думи
контрол, одит, стандартизация

Резюме
Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност /СМОССИС/ към Международната федерация на счетоводителите /МФС/. Стандартите, които се разработват от този съвет са общоприети в целия свят, а членовете на съвета „работят в общ интерес на обществото като цяло и на счетоводната професия в световен мащаб”1.Така се постига съкращаване на одитните процедури и времето за тяхното осъществяване. Те се прилагат във всички страни, които използват тази конкретна форма на контрол.2 По този начин националната практика се изравнява със световните постижения, дава се тласък в развитието на контрола. В крайна сметка страната ни се изравнява с държавите, които притежават добрите контролни практики, а нашите специалисти се налагат като достойни партньори на своите колеги от европейската и световна общност. Възприемат се единни цели и практики при оценката на обектите и формирането на независимо мнение от страна одиторите. Националните ни стандарти, прилагани в публичния сектор, са част от международните одиторски стандарти, базират се на едни и същи принципи и използват едни и същи практики.

JEL Класификатор: M42
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Промяна на обществено мнение - психологически похвати

    Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се обясняват чрез теорията за обвързването и последователността в действията. Разглеждат се психологически причини за ...

  • Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката

    Парадигмите в логистиката представляват система от господстващи идеи (представи, схващания, възгледи) под влиянието на които се намира логистическото общество през дадена епоха. Според проф. д.ик.н Виктор Сергеев (президент на Международния център за подготовка на кадри в областта на логистиката при ГУ-ВШЭ Москва) исторически са се обособили ...

  • Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи

    Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният режим имат централна роля....