Промяна на обществено мнение - психологически похвати

Автори

Ключови думи
обществено мнение, психологически похвати

Резюме
Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се обясняват чрез теорията за обвързването и последователността в действията. Разглеждат се психологически причини за манипулативното въздействие на художествената проза и киното. Всеки описан похват се илюстрира с пример от практиката.

JEL Класификатор:
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи

    Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният режим имат централна роля....

  • Място на стандартизацията при одита

    Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност /СМОССИС/ към Международната федерация на счетоводителите /МФС/. Стандартите, които се разработват от ...

  • Моят случай с и за съавторството

    Ползите от съавторството значително надхвърлят разходите в моя случай, когато пиша сам. Толкова много, че аз също съм участвал в тази форма на публикуване в редица случаи. Настоящата статия очертава предимствата и недостатъците на съавторството и е свързана с дългогодишния ми опит с тази форма на съвместно писане....