Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи

Автори

Ключови думи
валутен курс, Италия, България, контрол

Резюме
Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният режим имат централна роля.

JEL Класификатор: N24
Страници: 28
DOI: 

Още статии от този брой

  • Място на стандартизацията при одита

    Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност /СМОССИС/ към Международната федерация на счетоводителите /МФС/. Стандартите, които се разработват от ...

  • Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката

    Парадигмите в логистиката представляват система от господстващи идеи (представи, схващания, възгледи) под влиянието на които се намира логистическото общество през дадена епоха. Според проф. д.ик.н Виктор Сергеев (президент на Международния център за подготовка на кадри в областта на логистиката при ГУ-ВШЭ Москва) исторически са се обособили ...

  • Промяна на обществено мнение - психологически похвати

    Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се обясняват чрез теорията за обвързването и последователността в действията. Разглеждат се психологически причини за ...