Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

Автори

Ключови думи
фейсбук страница, фейсбук активност, фенска страница, контент, харесвания, коментари, споделяния, социална мрежа

Резюме
Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците на водещи месопреработвателни организации в България. Направена е съпоставка с някои от водещите Фейсбук-страници на други организации от България. На база на направения анализ са изведени някои основни изводи и препоръки.

JEL Класификатор: M3, M31
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

    Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите ...

  • Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

    През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните ...

  • Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език

    Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством ...