Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език

Автори

Ключови думи
оценяване, чуждоезиково, обучение, специализиран, чужд език

Резюме
Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством тестове, даващи възможност за сравнително обективно оценяване от страна на преподавателя. При преподаването на чужд език от дадена специализирана област към тези цели се добавя усвояването на специфична лексика, често срещани граматически структури и умението за работа със специализирани текстове, чрез които се осъществява професионалната комуникация. Създаването на тестове и тяхното използване в практиката изисква включване на елементи, с които се проверява нивото на владеене на специализирания чужд език.

JEL Класификатор: Z10
Страници: 10
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

    Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците ...

  • Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

    Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в ...

  • Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

    Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. ...