Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

Автори
 • Пламен Милев
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
община, КИС, база данни

Резюме
Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите държавни и общински нормативни актове. Под структура на документ в статията се има предвид списъкът от реквизити на даден документ и тяхното конкретно значение в смисъла на този документ. От гледна точка на общинските документи, структурата на отделните формуляри не се променя в рамките на календарната година, но в много случаи тази структура се различава за всяка следваща календарна година. По тази причина статията е фокусирана върху използването на софтуерна методология за динамично документно управление в базите данни на общинските компютърни информационни системи (КИС) на местната администрация на Р България. За целта се разглеждат пет софтуерни метода – софтуерен метод за дефиниране на документи; софтуерен метод за представяне на документи във вид на метаданни; софтуерен метод за записване на документи, представени като метаданни; софтуерен метод за съхраняване на документи под формата на метаданни; софтуерен метод за извличане на документи, съхранявани като метаданни.

JEL Класификатор: C8, L86, H7
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

 • Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

  Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците ...

 • Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

  През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните ...

 • Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

  Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. ...