Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

Автори

Ключови думи
туризъм, конкурентоспособност, услуги

Резюме
Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в България посредством оценка на хотелиерските услуги, предлагани на летуващите туристи. Резултатите са получени въз основа на анкетно проучване на четири хотела (разположени на българското черноморие) проведено през август 2012 г. Статията се състои от три части: социално-демографска характеристика на анкетираните туристи; оценка на качеството на предлаганите услуги в хотелите (обслужването на рецепцията, оценката на стаите и ресторанта в съответния хотел, и оценка на девет вида услуги), оценка на различията на предлаганите услуги по хотели. В резултат от изследването са определени „силните“ и „слабите“ страни по видове услуги, съобразно мнението на анкетираните туристи. Акцентът е поставен върху подобряване дейността на слабите звена и посоката за подобряване на характеристиките на тези показатели за четирите хотела.

JEL Класификатор: C1, L83
Страници: 12
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

    Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците ...

  • Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

    Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите ...

  • Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език

    Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством ...