Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

Автори

Ключови думи
туризъм, конкурентоспособност, услуги

Резюме
Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в България посредством оценка на хотелиерските услуги, предлагани на летуващите туристи. Резултатите са получени въз основа на анкетно проучване на четири хотела (разположени на българското черноморие) проведено през август 2012 г. Статията се състои от три части: социално-демографска характеристика на анкетираните туристи; оценка на качеството на предлаганите услуги в хотелите (обслужването на рецепцията, оценката на стаите и ресторанта в съответния хотел, и оценка на девет вида услуги), оценка на различията на предлаганите услуги по хотели. В резултат от изследването са определени „силните“ и „слабите“ страни по видове услуги, съобразно мнението на анкетираните туристи. Акцентът е поставен върху подобряване дейността на слабите звена и посоката за подобряване на характеристиките на тези показатели за четирите хотела.

JEL Класификатор: C1, L83
Страници: 12
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

    Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите ...

  • Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

    През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните ...

  • Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

    Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. ...