Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

Автори

Ключови думи
общ доход на домакинствата, паричен доход на домакинствата, световна пандемична ситуация, COVID-19

Резюме
В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните променливи като се доказва се, че измененията зависят пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от рационализиране управлението на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт с цел постигане на заложените в домакинския бюджет финансови цели и подобряване на домакинското благосъстояние. Обект на изследване в настоящата разработка са доходите на домакинствата, а като предмет се дефинира извеждането на факторите, които оказват влияние върху състоянието, динамиката и тенденциите в развитието на обекта на изследване през последните години в България. Заключава се, че рационалното управление на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт е предпоставка за финансова стабилност и постигане на заложените и съобразени с финансовите възможности цели.

JEL Класификатор: H20, Н27, Н31
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции

    Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни ...

  • Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни

    Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на ...

  • Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

    В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна ...