Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

Автори

Ключови думи
общ доход на домакинствата, паричен доход на домакинствата, световна пандемична ситуация, COVID-19

Резюме
В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните променливи като се доказва се, че измененията зависят пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от рационализиране управлението на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт с цел постигане на заложените в домакинския бюджет финансови цели и подобряване на домакинското благосъстояние. Обект на изследване в настоящата разработка са доходите на домакинствата, а като предмет се дефинира извеждането на факторите, които оказват влияние върху състоянието, динамиката и тенденциите в развитието на обекта на изследване през последните години в България. Заключава се, че рационалното управление на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт е предпоставка за финансова стабилност и постигане на заложените и съобразени с финансовите възможности цели.

JEL Класификатор: H20, Н27, Н31
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

    В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна ...

  • Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции

    Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни ...

  • Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

    В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за ...