Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

Автори

Ключови думи
качество на живот, благосъстояние, благополучие, жизнен стандарт, човешки права, доверие

Резюме
В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за качеството на живот като основна роля в живота на индивидите.

JEL Класификатор: D11, I100, I13
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

    В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните ...

  • Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни

    Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на ...

  • Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

    В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна ...