Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни

Автори

Ключови думи
потребление, потребителско поведение, устойчивост, устойчиво развитие, устойчив дизайн, верига за доставка на храни

Резюме
Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни, което кара мениджърите да вземат бързи, гъвкави и адекватни решения. Дигитализацията от своя страна осигурява отлични условия за реализирането на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни.

В статията са откроени и представени съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни. Доказана е хипотезата за необходимостта от съобразяване със съвременните промени, които налагат изграждането на устойчив дизайн на веригата за доставка на храни.

JEL Класификатор: M31, Q01, Q13
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

    В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна ...

  • Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

    В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните ...

  • Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

    В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за ...