Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни

Автори

Ключови думи
потребление, потребителско поведение, устойчивост, устойчиво развитие, устойчив дизайн, верига за доставка на храни

Резюме
Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни, което кара мениджърите да вземат бързи, гъвкави и адекватни решения. Дигитализацията от своя страна осигурява отлични условия за реализирането на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни.

В статията са откроени и представени съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни. Доказана е хипотезата за необходимостта от съобразяване със съвременните промени, които налагат изграждането на устойчив дизайн на веригата за доставка на храни.

JEL Класификатор: M31, Q01, Q13
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

    В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна ...

  • Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции

    Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни ...

  • Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

    В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за ...