Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма

Автори

Ключови думи
икономика на изживяванията, круизна туристическа програма, туристически агенции, казино, круизни компании

Резюме
В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна тенденция, според която вниманието на бизнеса се фокусира върху привличането на все повече туристи, желаещи да се качат на борда на круизен кораб, благодарение на широкия асортимент от предлагане на туристическия продукт. Описани са особеностите и предимствата на круизните казина, които са в основата туристът да ги избира за основен обект за изживяване по време на своята круизна туристическа програма. Като ограничение на настоящото изследване се поставя периодът, касаещ срива на туристическия пазар във всичките му форми, като по мнение на автора след приключване на здравната криза, крузният продукт на изживяванията ще възстанови интереса на потребителите към този вид продукт.

JEL Класификатор: L83
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

    В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за ...

  • Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

    В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните ...

  • Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции

    Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни ...