Проблемни области в дейността на консултантите по управление

Автори

Ключови думи
управленско консултиране, консултанти, проблемни области, компетенции, личностни характеристики.

Резюме
В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. Съществуват качества, чието значение е трудно да се оцени, но които могат да окажат много дълбоко въздействие върху резултата от консултирането. Убежденията на консултанта, източникът на мотивация, личната етика, обективността, откровеността и степента на лоялност са такива качества. Много е важно тези качества да се проявят възможно най-рано в комуникацията между консултанта и клиента.

JEL Класификатор: M10
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

    Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят ...

  • Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси

    Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху ...

  • Систематизация на подходите за облачна миграция и изчисляване на икономическата ефективност от нейното прилагане в големите предприятия в България

    Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка. Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за ...