Систематизация на подходите за облачна миграция и изчисляване на икономическата ефективност от нейното прилагане в големите предприятия в България

Автори

Ключови думи
облачни услуги, големи предприятия, миграция, подход, икономическа ефективност

Резюме
Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка.

Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за организациите, но за да бъде обосновано такова решение е необходимо да се направят предварителни изчисления на някои финансови показатели. Нужно е да се разгледат всички възможности за възникване на скрити разходи, да се претеглят материалните и нематериални ползи от миграцията.

Целта на статията е класификацията и сравняването на подходите за облачна миграция, изчисляване на показатели за оценка на икономическата ефективност и очертаване на предизвикателствата при въвеждане на облачни услуги, с което да бъдат подпомогнати мениджърите в решенията за облачна миграция.

JEL Класификатор: L86
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Проблеми и тенденции в развитието на сектор „Рибарство и аквакултура“ в България

    Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на запасите на ценни видове риба в естествените водоеми и ...

  • Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

    Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато ...

  • Проблемни области в дейността на консултантите по управление

    В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. ...