Проблеми и тенденции в развитието на сектор „Рибарство и аквакултура“ в България

Автори

Ключови думи
аквакултури, сектор „Рибарство“, риба и рибни продукти, обща политика в областта на рибарството

Резюме
Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на запасите на ценни видове риба в естествените водоеми и устойчивото развитие на аквакултурите. Този важен стопански сектор има все още неизползван потенциал за развитие и създаване на допълнителни работни места, който придобива все по-голямо значение поради стремежа на съвременните потребители към здравословно хранене и растящото търсене на риба и аквакултури.

JEL Класификатор: Q22
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

    Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато ...

  • Проблемни области в дейността на консултантите по управление

    В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. ...

  • Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

    Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят ...