Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

Автори

Ключови думи
кариерно развитие, организационна подкрепа на кариерното развитие, обучение и развитие на човешките ресурси

Резюме
Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато усъвършенстване на дейността в тази област. Основната цел на настоящата статия е да се представи методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа на кариерното развитие и резултатите от първия етап на неговото апробиране. В първата част на статията се систематизират ключови управленски дейности и практики за организационна подкрепа на кариерното развитие на основата на проучване на широк кръг научни изследвания в тази област. Във втората част се представят съдържателни характеристики на методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа за кариерното развитие и първият етап от неговото апробиране.

JEL Класификатор: M12, M53
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Проблемни области в дейността на консултантите по управление

    В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. ...

  • Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси

    Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху ...

  • Систематизация на подходите за облачна миграция и изчисляване на икономическата ефективност от нейното прилагане в големите предприятия в България

    Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка. Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за ...