Съвременни аспекти на жилищната политика в България

Автори

Ключови думи
жилищна политика; жилищна стратегия; жилищно строителство; устойчиво развитие; „пасивни сгради”

Резюме
Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната към Европейския съюз. Към настоящия момент тази проблематика придобива особена актуалност и се поставя на дневен ред нейната практическа реализация. Поради това, в настоящата статия е изяснена съвременната роля и значението на жилищната политика, изследвани са факторите, оказващи влияние върху нейното развитие, представено е настоящото й състояние в България – в сравнение с някои страни от Европейския съюз, като въз основа на това са направени изводи и обобщения за основните перспективи пред нейното развитие.

JEL Класификатор: O18, O44, R11
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Административна дейност и социален потенциал в публичната администрация

    Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. ...

  • Проучване на поведението на българските потребители при покупка на захарни и шоколадови изделия

    Активирането на научния интерес в областта на потребителското поведение е продиктувано от непосредствена практическа необходимост на съвременния етап. Настоящата статия се фокусира върху изследване на поведението на българските потребители по отношение на продуктова група „захарни и шоколадови изделия“. Това се постига на базата на проведено ...

  • Позитивни въздействия на внедрените системи за управление на качеството върху дейността на българските производители на мебели

    Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията пред клиенти и други заинтересовани страни, да съдействат за снижаването на разходите за вътрешни и външни ...