Проучване на поведението на българските потребители при покупка на захарни и шоколадови изделия

Автори

Ключови думи
търговски предприятия, захарни и шоколадови изделия, съвременен български потребител, поведение

Резюме
Активирането на научния интерес в областта на потребителското поведение е продиктувано от непосредствена практическа необходимост на съвременния етап. Настоящата статия се фокусира върху изследване на поведението на българските потребители по отношение на продуктова група „захарни и шоколадови изделия“. Това се постига на базата на проведено емпирично проучване на потребителите у нас. Стремежът да се разбере по-добре гледната точка на потребителя и да се работи за повишаване на удовлетвореността, е практически обоснован, обвързан с печеленето на конкурентни предимства. Сложната ситуация на потребителския пазар е предпоставка за множество противоречия, трудности, предизвикателства, към които търговските предприятия следва да вземат отговорно отношение.

JEL Класификатор: M39; F14
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Позитивни въздействия на внедрените системи за управление на качеството върху дейността на българските производители на мебели

    Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията пред клиенти и други заинтересовани страни, да съдействат за снижаването на разходите за вътрешни и външни ...

  • Съвременни аспекти на жилищната политика в България

    Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната към Европейския съюз. Към настоящия момент тази проблематика придобива особена актуалност и се поставя на дневен ред ...

  • Административна дейност и социален потенциал в публичната администрация

    Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. ...