Каплан за вероятността: критика

Автори

Ключови думи
методология, вероятност, Австрийската школа

Резюме
Научната разработка разглежда икономическата методология, съсредоточавайки се по-специално върху анализа на вероятностите на Каплан (2003) и свързаните с него проблеми.

JEL Класификатор: B40
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Съвременни аспекти на жилищната политика в България

    Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната към Европейския съюз. Към настоящия момент тази проблематика придобива особена актуалност и се поставя на дневен ред ...

  • Административна дейност и социален потенциал в публичната администрация

    Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. ...

  • Позитивни въздействия на внедрените системи за управление на качеството върху дейността на българските производители на мебели

    Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията пред клиенти и други заинтересовани страни, да съдействат за снижаването на разходите за вътрешни и външни ...