Позитивни въздействия на внедрените системи за управление на качеството върху дейността на българските производители на мебели

Автори

Ключови думи
системи за управление на качеството, производство на мебели

Резюме
Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията пред клиенти и други заинтересовани страни, да съдействат за снижаването на разходите за вътрешни и външни несъответствия, да оптимизират осъществяваните в организацията процеси и до още множество други положителни въздействия.

Статията представя резултатите от проучване, извършено сред българските мебелни предприятия през периода 2015-2016 г., имащо за цел да установи какви ползи са реализирали благодарение на функциониращите в тяхната среда системи за управление на качеството.

JEL Класификатор: L 150
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Проучване на поведението на българските потребители при покупка на захарни и шоколадови изделия

    Активирането на научния интерес в областта на потребителското поведение е продиктувано от непосредствена практическа необходимост на съвременния етап. Настоящата статия се фокусира върху изследване на поведението на българските потребители по отношение на продуктова група „захарни и шоколадови изделия“. Това се постига на базата на проведено ...

  • Съвременни аспекти на жилищната политика в България

    Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната към Европейския съюз. Към настоящия момент тази проблематика придобива особена актуалност и се поставя на дневен ред ...

  • Административна дейност и социален потенциал в публичната администрация

    Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. ...