Тайнството в произхода на капитализма

Автори

Ключови думи
капитализъм, пазар, генезис на капитализма, Маркс, Вебер,
Зомбарт

Резюме
Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, подпомогнат от калвинизацията на християнството, се приема не само като историческото, но и като “логическото начало” на модерния тип общества.

JEL Класификатор: P00
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Етиката на Димитър Михалчев – регулатор на човешките отношения

    В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална действителност Д. Михалчев утвърждава „реалистичната етика” в качеството й на динамична система на общочовешките ценности....

  • Глобалната човешка епоха и толерантността

    В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото ...

  • Анализ на отношението талантизъм – талант – стратегии

    В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”. Осъзнаването на този еволюционен преход при равни други условия е в състояние да предотврати „шокове” от бъдещето и да ...