Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България

Автори

Ключови думи
HTTPS, електронни магазини, инструменти за тестване на пробиви, криптография

Резюме
Настоящата статия представя резултатите от практическо изследване, проведено двукратно (през месец май 2016 г. и отново - през месец януари 2017 г.) с помощта на автоматизирани инструменти за тестване на пробиви. Изследването обхваща една и съща съвкупност от 480 електронни магазина, собственост на малки и средни предприятия в България. То има за цел да установи до каква степен тези предприятия успяват да внедрят правилно HTTPS протокола при защита на електронните си магазини. Изследването е проведено двукратно в опит да се получи информация как и доколко малките и средни предприятия в България успяват да реагират на рязкото повишаване на изискванията към информационната сигурност на Интернет в последните две-три години.

JEL Класификатор: C88, C89
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

  • Социалната и солидарна икономика – демократично сдружаване, взаимопомощ и коопериране

    В статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на икономическата социология като наука, в контекста на връзката с предмета й, и кои подходи и теории в социологията и икономическата ...

  • Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

    -...

  • Концептуални аспекти на социалния дигитален университет

    Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа ...