Политиките за икономическо развитие в Западна Африка: случаят за свободното предприемачество

Автори

Ключови думи
Африка, икономическо развитие, частна собственост, капитализъм

Резюме
Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и представляват задължително условие за икономически растеж. В настоящата разработка се правят опити това да се съотнесе и по отношение на африканския континент.

JEL Класификатор: O2
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

    -...

  • Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване

    Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които ...

  • Концептуални аспекти на социалния дигитален университет

    Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа ...