Социалната и солидарна икономика – демократично сдружаване, взаимопомощ и коопериране

Автори

Ключови думи
социална икономика, солидарна икономика, икономическа социология, социални мрежи, социален капитал

Резюме
В статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на икономическата социология като наука, в контекста на връзката с предмета й, и кои подходи и теории в социологията и икономическата социология могат да се използват като обяснителни модели на социалната и солидарна икономика.

В заключение се достига до извода, че социалната и солидарна икономика съчетава успешно постигането на икономически и социални цели. Тя допринася за социално приобщаване и включване, и играе важна роля за интегриране на рискови групи като например, хора с умствени и физически увреждания.

Социалната и солидарна икономика като част от икономиката на съответното общество се явява обект на изследване от страна на икономическата социология като наука, изучаваща социалните аспекти на икономическия живот. Разработените в съвременната икономическа социология теоретични подходи (за социалните мрежи, социалния капитал, социалната природа на икономическите действия и други) могат да бъдат използвани като обяснителни модели на процесите, протичащи в социалната и солидарна икономика.

JEL Класификатор: A14, Z13
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Концептуални аспекти на социалния дигитален университет

    Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа ...

  • Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

    -...

  • Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване

    Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които ...